Az Európai Parlament állásfoglalása a Kínában folytatódó szerveltávolításról szóló jelentésekről

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kínában folytatódó szerveltávolításról szóló jelentésekről

(2022/2657(RSP))


Az Európai Parlament,

– tekintettel az EU–Kína kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira,


– tekintettel a kínai szerveltávolításról szóló 2013. december 12-i állásfoglalására[1],


– tekintettel a Belső Politikák Főigazgatósága által 2016. április 12-én közzétett, „A kínai szervkivételekről szóló workshop munkája” című tanulmányra[2],


– tekintettel az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló, 2010. Július 7-i 2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre[3],


– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára és az Európai Unió 2009. évi Alapjogi Chartájára, és különösen annak a személy integritásához való jogról szóló 3. cikkére,


– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményre, amelyet Kína 1988. október 4-én ratifikált,


– tekintettel az Európa Tanács emberi szervkereskedelem elleni egyezményére,


– tekintettel a szervkereskedelemről és a transzplantációs turizmusról szóló isztambuli nyilatkozatra,


– tekintettel a Kína által 1949-ben aláírt, a népirtás megelőzéséről és büntetéséről szóló egyezményre,


– tekintettel az ENSZ emberi jogi szakértőinek 2021. június 14-i nyilatkozatára a kínai kisebbségeket célzó állítólagos szervkivételekről szóló jelentésekről,


– tekintettel a 2021. november 29-i meghallgatásra, amelyet Emberi Jogi Albizottsága szervezett a kínai szervkivételről,


– tekintettel a kínai lelkiismereti foglyok erőszakos szervkivételével foglalkozó független bíróság (Kínai Törvényszék) 2020. március 1-jén hozott jogerős ítéletére,


– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) bekezdésére,


A. mivel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítása és tiszteletben tartása az EU Kínával fenntartott kapcsolatainak középpontjában áll, összhangban az EU azon kötelezettségvállalásával, hogy külső fellépései során megőrzi ezeket az értékeket, valamint Kína azon kötelezettségvállalásával, hogy ezekhez az értékeket saját fejlődése és a nemzetközi együttműködés részeként magáénak tekinti;


B. mivel Hszi Csin-ping elnök 2013. márciusi hatalomátvétele óta az emberi jogi helyzet Kínában tovább romlott; mivel a kínai kormány egyre ellenségesebbé vált az emberi jogokkal és a jogállamisággal szemben;


C. mivel évente 10 000 tiltott emberi szervátültetést hajtanak végre világszerte; mivel az emberi szervkereskedelem az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint évente több mint 1 milliárd eurós nyereséget termel;


D. mivel a Kínai Népköztársaságban a hagyományos hiedelmek miatt rendkívül alacsony az önkéntes szervadományozás aránya; mivel 1984-ben Kína olyan szabályozást vezetett be, amely lehetővé tette a kivégzett foglyok szerveinek eltávolítását; mivel Kína bejelentette, hogy 2015-ben felhagyott a kivégzett foglyok szerveinek felhasználásával, és nemzeti adományozási rendszert indított, anélkül azonban, hogy valaha is teljesen betiltotta volna ezt a gyakorlatot, amely továbbra is legális;


E. mivel a kínai szervátültetési rendszer nem felel meg a WHO-nak a szervbeszerzési útvonalak átláthatóságára és nyomon követhetőségére vonatkozó követelményeinek, és mivel a kínai kormány ellenáll annak, hogy a rendszert független módon ellenőrizhetővé tegyék; mivel az önkéntes és tájékozott hozzájárulás az etikus szervadományozás előfeltétele;


F. mivel a kényszerű szervkivételt úgy kell értelmezni, mint egy személy beleegyezése nélküli meggyilkolását abból a célból, hogy szerveit eltávolítsák és átültessék egy másik személybe; mivel ezt a gyakorlatot az élethez való alapvető jog kirívó és elviselhetetlen megsértésének kell tekinteni;


G. mivel az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága és az ENSZ kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel foglalkozó különmegbízottja aggodalmának adott hangot a foglyoktól való szervkivétel vádjával kapcsolatban, és felszólították a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy növelje a szervátültetési rendszer elszámoltathatóságát és átláthatóságát, valamint büntesse a visszaélésekért felelős személyeket;


H. mivel a Kínai Törvényszék[4] 2020 márciusában meghozta végső ítéletét, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy Kínában évek óta jelentős mértékben erőszakos szerveltávolításokat követnek el, és a Fálun Gong hívei voltak az egyik – és valószínűleg a fő – szervellátási forrás; mivel a kínai kormány megtagadta a tanúskodást a Törvényszék előtt;


I. mivel a kivégzett és az élő foglyok szervátültetési forrásként való kezelése az emberi jogok és az orvosi etika elfogadhatatlan megsértésének széles körét vonja maga után;


J. mivel az ENSZ emberi jogi szakértőinek 2021. június 10-i nyilatkozata szerint hiteles információk állnak rendelkezésre arról, hogy a kínai etnikai, nyelvi vagy vallási kisebbségekhez tartozó fogvatartottak – szabad, önkéntes és tájékozott beleegyezésük nélkül – orvosi vizsgálaton esnek át, beleértve a vérvizsgálatokat és szervvizsgálatokat, például ultrahang- és röntgenvizsgálatokat, amelyek alapvető fontosságúak az átültetésre szánt szervek egyezésének ellenőrzéséhez;


K. mivel az ENSZ emberi jogi szakértői korábban 2006-ban és 2007-ben felvetették ezt a kérdést a kínai kormánynak; mivel a kínai kormány válaszaiból hiányoztak az olyan adatok, mint például a transzplantációs műtétekhez használt szervek forrásairól vagy információmegosztó rendszerekről szóló információk, amelyek segíthették volna az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását és védelmét, valamint az emberkereskedők utáni hatékony nyomozást és büntetőeljárás alá vonásukat;


L. mivel a kínai kormány visszautasította a szervkivétellel kapcsolatos vádakat, különösen az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatalának adott válasza révén, és ismételten és határozottan tagadta, hogy Fálun Gong-híveket megöltek volna szerveikért;


1. hangot ad komoly aggodalmának a Kínai Népköztársaságban foglyoktól, pontosabban a Fálun Gong-hívektől származó folyamatos, szisztematikus, embertelen és államilag jóváhagyott szervkivételekről szóló jelentések miatt;


2. emlékeztet rá, hogy Kína ratifikálta a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményt, amely előírja a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés abszolút és kivételek nélküli tilalmát;


3. úgy véli, hogy a Kínai Népköztársaságban élő, halálraítélt és lelkiismereti okokból fogvatartottak szervkivételének gyakorlata a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának 7. cikkében meghatározottak szerint emberiesség elleni bűncselekménynek minősülhet; sürgeti a Kínai Népköztársaságot, hogy írja alá és csatlakozzon a Római Statútumhoz;


4. felhívja a kínai hatóságokat, hogy haladéktalanul válaszoljanak a szervkivétellel kapcsolatos állításokra, és tegyék lehetővé a nemzetközi emberi jogi mechanizmusok, köztük az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala általi független megfigyelést;


5. hangot ad aggodalmának a független felügyelet hiánya miatt a tekintetben, hogy a bebörtönzöttek vagy fogvatartottak érvényes módon hozzájárulásukat adják-e a szervadományozáshoz; elítéli, hogy a kínai hatóságok nem adnak tájékoztatást azokról a jelentésekről, amelyek szerint az elhunyt fogvatartottak és bebörtönzöttek családjait megakadályozzák abban, hogy átvehessék holttestüket;


6. sürgeti a kínai hatóságokat, hogy kérjék és biztosítsák a fogvatartottak és bebörtönzöttek szabad és tájékozott hozzájárulását az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatban, és fogadjanak el szabályozási keretet a nemzetközi egyezményekkel összhangban az önkéntes és átlátható szervadományozási rendszerre vonatkozóan;


7. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy minden emberi jogi párbeszéd alkalmával vegyék fel a kínai szerveltávolítások kérdését; ragaszkodik ahhoz, hogy az EU és tagállamai nyilvánosan ítéljék el a szervátültetésekkel kapcsolatos visszaéléseket Kínában; felhívja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák állampolgáraik Kínába irányuló transzplantációs turizmusát, és hívják fel a Kínába utazó polgáraik figyelmét erre a kérdésre;


8. üdvözli Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosának kínai látogatását; sürgeti az ENSZ-t, hogy e látogatás során folytassa a szervkereskedelemmel kapcsolatos vizsgálatot;


9. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy a harmadik országokkal, különösen az Öböl-térségben lévő partnerekkel – ahol kínai transzplantációs központok a kínai ujguroktól és muszlim kisebbségektől származó „halál szerveket” hirdettek – folytatott együttműködése során vesse fel a kényszerű szerveltávolítások kérdését;


10. felhívja Kínát, hogy teljes mértékben tegyen eleget a szervbeszerzési módok átláthatóságára és nyomon követhetőségére vonatkozó WHO-követelményeknek;


11. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az egészségügy és a kutatás területén az EU-n kívüli országokkal, köztük Kínával kötött egyezményeik és együttműködési megállapodásaik tiszteletben tartsák az EU etikai elveit a szervadományozással, valamint az emberi test részeinek és termékeinek tudományos célú felhasználásával kapcsolatban; felhívja a tagállamok illetékes intézményeit, hogy értékeljék és vizsgálják felül a kínai intézményekkel a transzplantációs gyógyászat, kutatás és képzés terén folytatott együttműködés feltételeit;


12. követeli, hogy a kínai hatóságok biztosítsanak nyílt, korlátlan és érdemi hozzáférést az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa különleges eljárásokkal megbízott képviselőinek Hszincsiang meglátogatásához; kéri a kínai kormányt, hogy működjön együtt az ENSZ-szervezetekkel ebben a kérdésben; sürgeti az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, hogy a kényszerű szerveltávolítás kérdését kezelje prioritásként;


13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának.[1]HL C 468., 2016.12.15., 208. o.

[2] Tanulmány – „A kínai szervkivételekről szóló workshop munkája”, Európai Parlament, Belső Politikák Főigazgatósága, A. Tematikus Főosztály – Gazdaság- és Tudománypolitika, 2016. Április 12.

[3] HL L 207., 2010.8.6., 14. o.

[4] https://chinatribunal.com/

***

A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo