Az Európai Parlament felelősségre vonja a kínai rezsimet a szerveltávolításokkal kapcsolatos atrocitásokért

Egyre több kormány követeli a szervekért történő gyilkosságok azonnali befejezését

2013. december 13. Fálun Dáfá Információs Központ – Az Európai Parlament a tegnapi napon elfogadott egy állásfoglalást, amelyben elítéli azt, “miszerint a Kínai Népköztársaságban rendszeresen és az állam jóváhagyásával eltávolítják a meggyőződésük miatt bebörtönzöttek, többek között számos, vallási meggyőződése miatt bebörtönzött Falun Kung-követő [Fálun Gong] és más vallási vagy etnikai kisebbséghez tartozók szerveit, akik erre nem adtak engedélyt”. Az állásfoglalás felhívja a tagállamokat, hogy nyilvánosan ítéljék el ezt a kegyetlen gyakorlatot, és biztosítsák, hogy minden érintettet felelősségre vonjanak tetteikért.

“Ez az állásfoglalás egy hangos üzenet a kínai kommunista rezsim számára, miszerint az ilyen, emberiség elleni bűncselekmények elfogadhatatlanok a civilizált társadalmak számára.” – mondja Mr. Erping Zhang, a Fálun Dáfá Információs Központ szóvívője.

2006 márciusában láttak napvilágot először olyan híresztelések, miszerint a kínai hivatalnokok ellenőrzése alatt szisztematikus emberöléseket hajtanak végre az áldozatok szerveiért. 2006-ban egy kínai nő nyilvánosságra hozta, hogy abban a kórházban, amelyben ő dolgozott, 4000 Fálun Gong gyakorlót öltek meg a szerveikért. Egy héttel később, egy kínai katonai orvos amellett, hogy megerősítette, amit a nő mondott, azt is állította, hogy az ilyen erőszakos cselekményekre Kína 36 koncentrációs táborában szintén sor kerül.

2006 júliusában a korábbi államtitkár (Ázsia-Csendesóceáni vidék) David Kilgour, és a nemzetközi emberi jogi ügyvéd, David Matas nyilvánosságra hozta a saját 140 oldalas jelentését, amelyben azt írták: “Arra a sajnálatos következtetésre jutottunk, hogy az állítások igazak.”

Két könyvet is kiadtak a témában: Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China in 2009 (Véres Örökség, Szervrablás a Fálun Gong gyakorlóktól Kínában, 2009), és State Organs: Transplant Abuse in China in 2012 (Állami Szervek: Transzplantációs visszaélések Kínában, 2012). A könyvekben arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy többtízezer Fálun Gong gyakorlót mészároltak le a szerveikért Kínában.

2008-ban, Izraelben legálisan is megtiltották a szervturizmust, azokra a bizonyítékokra hivatkozva, amelyek a Kínában történő szervrablásokról szólnak.

2013. december 6-án, a kanadai Mr. Irving Cotler, bevezetett egy törvényt, amely megakadályozza, hogy a kanadaiak olyan szervekhez jussanak, amelyek adományozásába nem egyeztek bele.

Az USA-ban a Képviselők Háza jelenleg éppen azon dolgozik, hogy egy állásfoglalást hozzon, amellyel elítéli a szervrablásokat Kínában, ill. hogy felszólítsa Kínát a kivizsgálásokra és felelősségre vonásokra az ügyben.

“Mindazon taktikák ellenére, amelyeket a kínai hivatalnokok alkalmaztak annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak és megfélemlítsék a többi kormányt, hogy megakadályozzák, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket a bűntényeket, nagyon sokan vannak, beleértve az Európai Parlamentet is, akik vállalják azt a kihívást, hogy felszólítsák Pekinget ennek a borzasztó gyakorlatnak a befejezésére.” – mondja Zhang. “A vizsgálati jelentések szerint 45.000 és 65.000 közé tehető azon Fálun Gong gyakorlóknak a száma, akiket megöltek a szerveikért, profitért cserébe. Ezt meg kell állítani! Ez az egész emberiség elleni sértés!”

További információk a témában:
www.faluninfo.net/print/1309
http://organharvestinvestigation.net/
www.hu.clearharmony.net/cat/c1117/c1117.html
http://www.dafoh.org/

A magyar nyelvű EP állásfoglalás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20131212+TOC+DOC+XML+V0//HU

...

P7_TA-PROV(2013)0603 – Szerveltávolítás Kínában
Az Európai Parlament 2013. december 12-i állásfoglalása a kínai szerveltávolításról (2013/2981(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokról szóló 2006. szeptember 7-i és 2013. március 14-i állásfoglalására, „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2011. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2012. december 13-i állásfoglalására, „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2009. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2010. december 16-i állásfoglalására, valamint „A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009–2015): Megerősített együttműködés a tagállamok között” című 2010. május 19-i bizottsági közleményre,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára (2012. december 18.), különösen annak a személyi sérthetetlenséghez való jogról szóló 3. cikkére,

– tekintettel az Emberi Jogi Albizottság 2009. november 21-i, 2012. december 6-i és 2013. december 2-i meghallgatásaira, valamint David Kilgour, Kanadának az Ázsiai és Csendes-óceáni ügyekért felelős volt államtitkára, és David Matas, emberi jogi ügyvéd beszámolójára a kínai Falun Kung követőinek sérelmére akaratuk ellenére 2000 óta elkövetett különösen nagy léptékű szerveltávolításról,

– tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni, 1988. október 4-én Kína által ratifikált egyezményre,

– tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a Kínai Népköztársaságban évente több mint 10 000 szervátültetést végeznek és 165 kínai szervátültető központ úgy hirdeti magát, hogy 2–4 héten belül megfelelő szervet tud beszerezni, bár Kínában jelenleg még nincs szervadományozással vagy szervelosztással foglalkozó szervezett vagy tényleges állami rendszer; mivel Kínában a szervátültetési rendszer nem felel meg az Egészségügyi Világszervezet szervbeszerzési útvonalak átláthatóságára és nyomon követhetőségére irányuló követelményeinek, és mivel a kínai kormány elutasította a rendszer független ellenőrzését; mivel az önkéntes és tudatos beleegyezés az etikus szervadományozás előfeltétele;

B. mivel a Kínai Népköztársaságban az önkéntes szervadományozók aránya a hagyományos hiedelmek miatt rendkívül alacsony; mivel 1984-ben Kína olyan szabályozást vezetett be, amely lehetővé tette a kivégzett rabok szerveinek eltávolítását;

C. mivel a Kínai Népköztársaság kormánya nem volt képes megfelelően elszámolni, hogy honnan származik a kimagaslóan sok szerv, amikor az ENSZ-nek a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés kérdésével foglalkozó volt különleges előadója, Manfred Nowak, valamint kanadai kutatók, illetve David Matas, emberi jogi ügyvéd és David Kilgour, Kanadának az Ázsiai és Csendes-óceáni ügyekért felelős volt államtitkára tájékoztatást kértek;

D. mivel Huang Csie-fu, a kínai szervadományozási bizottság igazgatója és volt egészségügyi miniszterhelyettes a szervadományozással és -átültetéssel foglalkozó, 2012-ben Madridban megrendezett konferencián kijelentette, hogy az átültetett szervek több mint 90%-a Kínában kivégzett raboktól származik, és hogy 2014 közepéig valamennyi, szervátültetési engedéllyel rendelkező kórháznak be kell szüntetnie a kivégzett raboktól származó szervek felhasználását, és csak önkéntesen adományozott és a kialakulóban levő nemzeti rendszeren keresztül beérkezett szerveket használhatja;

E. mivel a Kínai Népköztársaság bejelentette azt a szándékát, hogy 2015-ig beszünteti a kivégzett rabok szerveinek az eltávolítását, és a szervek elosztására számítógépes rendszert vezet be (kínai szervátültetési gyorsreagáló rendszer), ami azonban ellentmond azon kötelezettségvállalásának, hogy 2014 közepéig valamennyi, szervátültetési engedéllyel rendelkező kórháznak be kell szüntetnie a kivégzett raboktól származó szervek felhasználását;

F. mivel 1999 júliusában a kínai kommunista párt az egész országra kiterjedő intenzív hajtójáratot indított a Falun Kung néven ismert meditatív gyülekezet megsemmisítésére, ami több százezer Falun Kung-követő letartóztatásához és bebörtönzéséhez vezetett; mivel a beszámolók szerint ujguri és tibeti rabokat is szervátültetésre kényszerítettek;

G. mivel az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges jelentéstevője aggodalmát fejezte ki azon állítások hallatán, hogy a kivégzett rabok szerveit eltávolítják, és felszólította a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy növelje a szervátültetési rendszer elszámoltathatóságát és átláthatóságát és büntesse meg a visszaélések felelőseit; mivel a vallási vagy politikai okokból bebörtönzöttek meggyilkolása azért, hogy szerveiket szervátültetés céljából eladják, az élethez való alapvető jog példátlan és elfogadhatatlan megsértését jelenti;

H. mivel 2013. november 12-én az ENSZ Közgyűlése Kínát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tagjává választotta hároméves időtartamra 2014. január 1-jétől kezdődően;

1. mély aggodalmának ad hangot az állandó és hitelt érdemlő hírek hallatán, miszerint a Kínai Népköztársaságban rendszeresen és az állam jóváhagyásával eltávolítják a meggyőződésük miatt bebörtönzöttek, többek között számos, vallási meggyőződése miatt bebörtönzött Falun Kung-követő és más vallási vagy etnikai kisebbséghez tartozók szerveit, akik erre nem adtak engedélyt;

2. hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan, hogy a kivégzett rabok szerveinek az eltávolítását csak 2015-ben szüntetik be; felszólítja a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy azonnal vessen véget annak a gyakorlatnak, hogy a meggyőződésük miatt bebörtönzöttek és a vallási vagy etnikai kisebbséghez tartozók szerveit eltávolítják;

3. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy vesse fel a kínai szerveltávolítás ügyét; javasolja, hogy az EU és tagállamai nyilvánosan ítéljék el a szervátültetéshez kapcsolódó visszaéléseket Kínában, és tájékoztassák erről a problémáról Kínába utazó állampolgáraikat; felszólítja az EU-t, hogy átfogóan és átláthatóan vizsgálja meg a Kínában alkalmazott szervátültetési gyakorlatokat, továbbá felszólít, hogy az ilyen etikátlan gyakorlatokban részt vevőket helyezzék bűnvádi eljárás alá;

4. felszólítja a kínai hatóságokat, hogy adjanak kimerítő választ az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges jelentéstevője és az ENSZ-nek a vallás és a hit szabadságával foglalkozó különmegbízottja által a kínai kormány számára feltett azon kérdésre, hogy adjon magyarázatot a kimagaslóan sok szerv eredetére, miután növekedett a szervátültetési operációk száma, és tegye lehetővé számukra, hogy vizsgálatot indítsanak a Kínában alkalmazott szervátültetési gyakorlatokra vonatkozóan;

5. kéri, hogy azonnal bocsássák szabadon a meggyőződésük miatt Kínában bebörtönzötteket, többek között a Falun Kung követőit is;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU emberi jogi különleges képviselőjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, a Kínai Népköztársaság kormányának és a Kínai Népi Kongresszusnak.

...

Forrás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20131212+TOC+DOC+XML+V0//HU